A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2011. decemberi állásfoglalása szerint:

a.) A Hatóság csak vizsgáztat, oktatást nem végez. Tudomásunk szerint külön tananyag nem jelent meg, e témában segédanyag a MRASZ-tól szerezhető be.

b.) Oktatást és vizsgára való felkészítést rádióamatőr klubok tartanak. A vizsgára megfelelő tanagyaggal, vagy segítséggel otthon fel lehet készülni.

c.) Vizsgákat havonta tartunk. A Hatóság honlapján megtalálja a tervezett vizsga időpontokat .

d.) Sajnos vizsgasorokat, próbateszteket nem tudunk adni.

e.) A vizsgákat jellemzően a Hatóság 1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 106. alatti épületében tartjuk, és ettől a Hatóság csak indokolt esetben térhet el.

f.) A vizsgákra írásban kell jelentkezni, a weboldalról letölthető Amatőr vizsgajelentkezési adatlap kitöltésével. A jelentkezési lapot postai úton kell elküldeni, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodánkban, ügyfélfogadási időben lehet leadni. Vizsgát az a személy tehet, aki értesítést kapott a vizsga helyéről és időpontjáról.

Bővebb információk a honlapról:

1. Ügytípus megnevezése:

Rádióamatőr engedélyek kiadása

2. Eljáró szerv

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság

Frekvencia engedélyezési Osztály

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.

Telefon: +361 4680500*

Telefax: +361 4680508

3. Illetékesség

országos

4. Illetékes ügyintéző(k):

Tarkovács Sándor +361 4680551

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Egyéni rádióamatőr engedély kiadására irányuló kérelemhez

– Kitöltött formanyomtatvány

– vizsgabizonyítvány másolata, ha az 1998. január 1. előtt került kiállításra

– 18 év alatti kérelmezőnél a törvényes képviselő hozzájárulása

Közösségi engedély kiadására irányuló kérelem esetén:

– a társadalmi szervezet/oktatási intézmény azonosító adatai

– kitöltött adatalap

– a képviseletet ellátó, aláírásra jogosult természetes személy azonosító adatai

– az irányító kezelő adatai, vizsgabizonyítványának adatai/másolata a kiadás évének függvényében (mint az egyéni engedélynél)

Különleges engedély kiadására irányuló kérelem esetén:

– kérelmező szerinti fenti adatalap,

– érdekképviseleti szerv állásfoglalása.

6. Útmutató

Rádióamatőr állomás üzemeltetéséhez rádióamatőr engedély szükséges.

A kiadott amatőr engedély szerint az amatőrállomás

a) egyéni,

b) közösségi, vagy

c) különleges

lehet.

Közösségi engedély az irányító kezelő rádióamatőr vizsgabizonyítvány fokozatának felel meg.

Egyéni rádióengedély kiadható 14. életévét betöltött, természetes személynek, amennyiben rendelkezik HAREC, vagy a hatóság által kiadott rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal.

 

Közösségi rádióengedély kiadható:

– Társadalmi szervezetnek, amelynek alapszabályában a rádióamatőr tevékenység szerepel és amely irányító kezelőt kijelöl

– oktatási intézménynek, ha irányító kezelőt kijelöl

Különleges engedély kiadható annak a HAREC fokozaú rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkező rádióamatőrnek vagy rádióamatőr közösségnek, aki

– beszédüzemű, távíró vagy digitális adásmódú rádióamatőr átjátszó, kapu vagy jeladó állomást, vagy

– rádióamatőrök számára műszaki és forgalmi információkat sugárzó, közösség által működtetett rádióamatőr állomást, vagy

– a nemzeti és nemzetközi rádióamatőr versenyeken, évfordulókon és rendezvényeken részt vevő, alkalmi rádióamatőr állomást szándékozik működtetni.

A különböző rádióamatőr engedélyek a rádióamatőr szolgálatról szóló 6/2006. (V. 17.) IHM rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltaknak megfelelő használatra jogosítanak.

 

7. Tájékoztató

Az engedélyező hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.

Az engedélyező hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Amennyiben ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény fenti rendelkezései értelmében a tényállás tisztázása a közigazgatási szerv feladata és törvényi kötelessége.

Az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai, műszaki és tartami követelményeknek.

A rádióamatőr szolgálat engedélyezési eljárását a hatóság a rádióamatőr szolgálatról szóló 6/2006. (V. 17.) számú IHM rendelet alapján folytatja le.

A engedélyezési eljárást a jogosult kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

Az engedély meghosszabbítását annak jogosultja írásban kérheti a hatóságtól az engedély lejárata előtt legalább 60 nappal.

A rádióamatőr engedélyben foglalt adatok megváltozását 30 napon belül be kell jelenteni a hatóságnak.

 

8. Ügyintézés határideje

Az elektronikus hírközlésről szóló 2004. évi C törvény 69.§ (3) bekezdése alapján az eljárás lefolytatásának határideje 42 nap. Ezt a határidőt az eljáró hatóság vezetője indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja, melyről értesíteni kell az ügyfeleket és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek.

A Ket. 33. § (3) bekezdés értelmében az eljárási határidőbe nem számít be:

– a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

– a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért jogsegély időtartamát is,

– a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

– a szakhatóság eljárásának időtartama,

– az eljárás felfüggesztésének időtartama,

– a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,

– elektronikus ügyintézés esetén a 163. § szerinti üzemzavar időtartama,

– a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik.

 

9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

A rádióengedélyezési eljárása során az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rögzítette.

 

10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A frekvenciahasználattal kapcsolatos kérelemre indult államigazgatási eljárás illeték köteles.

Amennyiben az ügyfél az illetékfizetési kötelezettségének a hagyományos módon – nem elektronikus úton – kíván eleget tenni, úgy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. §-a határozza meg az illeték mértékét, 73. §-a az illeték megfizetésének módját, 73/A. §-a pedig az illeték megfizetése nélkül előterjesztett kérelem esetén a hiánypótlási eljárás menetét.

Az ügyfél számára a megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték elektronikus úton történő megfizetésére nincs lehetőség.

A vizsgáért díjat kell fizetni a Nemzeti Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A díjat a vizsganapot legalább 8 nappal megelőzően kell befizetni.

A vizsga előtt vizsgadíjat kell fizetni, amelynek összege – a pótvizsga és az önálló morze vizsga kivételével – 4 000 forint, morze vizsgával együtt 6 000 forint.

 

(2) A pótvizsga és az önálló morze vizsga díja 2 000 forint.

 

(3) A nyugellátásban részesülőket, fogyatékossággal élőket és a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos diákokat a vizsgadíjból 50% kedvezmény illeti meg. A kedvezményre jogosító eredeti dokumentumot a vizsgán be kell mutatni.

Ha a jelölt a már kitűzött vizsga elhalasztását kéri, vagy a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a vizsga időpontjától számított 8 napon belül kimentette, újabb vizsgaidőpont kitűzését kérheti. A díjat 30 napon belül vissza kell téríteni, ha a vizsgázó a vizsgára történő jelentkezését a vizsga kitűzött időpontja előtt írásban visszavonta.

A vizsgadíjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azok számlázásánál az általános forgalmi adóról szóló törvény mindenkori hatályos előírásait kell alkalmazni.

A díj tekintetében

– a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat,

– a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,

– a díjvisszafizetésre az Itv. 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat,

– a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet tekintetében díjat kell érteni.

11. Hatályos jogszabályok

1. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

2. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

3. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

4. a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) számú Kormányrendelet,

5. a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 8.) IHM rendelet,

6. a rádióamatőr szolgálatról szóló 6/2006. (V. 17.) számú IHM rendelet